KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Neyiyek.com (“Neyiyek.com”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Neyiyek.com kullanıcılarının kişisel verilerinin Neyiyek.com tarafından işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme almıştır.


I. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Neyiyek.com tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


- Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,


- Kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,


- Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,


- Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,


- Neyiyek.com sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası,


- Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,


- Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,


- Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,


- Kullanıcı talep ve/veya şikayetlerinin takibi,


- Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,


- Neyiyek.com denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,


- Neyiyek.com faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası,


- Neyiyek.com operasyonlarının güvenliğinin temini,


- Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,


- Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,


- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,


- Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,


- Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,


- Hukuk işlerinin takibi,


- İş faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,


- İş faaliyetlerinin planlanması ve icrası,


- Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,


- Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,


- Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,


- Restoranlar, iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,


- Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,


- Restoranlar, iş ortakları ve/veya tedarikçilerin performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve takibi,


- Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi


- Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,


- Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,


- İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ve bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması
Kişisel verileriniz; Neyiyek.com Site Faliyetini olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla ve bununla sınırlı olmak üzere; Grup şirketleri ve iştirakler, şirket hissedarlarımızla ve şirketimiz avukatlarıyla, bağımsız denetçilerle, danışmanlarla, bankalarla, arşivleme ve faturalama şirketleriyle, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile, İzinli Kullanıcı Veri Tabanı Kayıt ve Elektronik Ticari İleti İzin Metnini kabul etmişseniz Neyiyek.com ve İş Ortaklarının kampanya, promosyon ve benzeri pazarlama faaliyetleri kapsamında yurtiçinde ve yurtdışındaki İş Ortakları ile KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde üçüncü kişilerle paylaşılacaktır.


II. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz bayiler ve sair yüz yüze kanallar, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi, Neyiyek.com erişimine imkan verdiğiniz sosyal medya hesapları üzerinden ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortam vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanunun 5 ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, yukarıda yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.III. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin Neyiyek.com tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK'nın 11. maddesi gereği, “Kişisel Veri Bilgi Talep Formu"nu doldurup noter kanalıyla göndererek, şahsınıza ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atarak yahut yine güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir “Word veya PDF” uzantılı dosyayı info@neyiyek.com adresine e-posta ile göndererek;


· Herhangi bir Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenip işlenmediğini öğrenme,


· Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,


· Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenme amaçlarını öğrenme,


· Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişi/kurum ve/veya kuruluşa aktarılmış olması durumunda bu kişileri/kurum ve/veya kuruluşları öğrenme,


· Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini/güncellenmesini isteme,


· Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Neyiyek.com söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,


· Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,


· Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.


Neyiyek.com, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak yahut Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret mukabilinde sonuçlandıracaktır. Bu halde başvurunun Neyiyek.com hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret iade edilir.IV. KVKK uyarınca Kişisel Veri/Kişisel Veriler’in Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi ve Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde açık rızanız aranmaksızın aşağıda belirtilen Kişisel Veri/Kişisel Veriler’iniz işlenebilir:


Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,

· Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,


· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin işlenmesinin gerekli olması,


· Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,


· Kişisel Veri/Kişisel Veriler’inizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,


· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,


· Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Neyiyek.com meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.


V. Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Neyiyek.com, aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, yine aşağıda belirtilen amaçlarla, işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni onaylamanız ile verdiğiniz açık rızanız kapsamında işleyebilecektir.


- Neyiyek.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, müşteri ve müşteri işlem bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz tarafınıza ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ile şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası kapsamında Neyiyek.com tarafından e-posta anlık bildirimlerin yapılması, kullanıcı alışkanlıklarının tespit edilerek hedefleme, profilleme ve analizlerin yapılması, tarafınıza indirimli kampanya sunulması, özelleştirilmiş içeriklerin sunulması, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, reklam yapılması, Neyiyek.com iş ve stratejilerine ilişkin süreçlerin planlanması ve geliştirilmesi kapsamında tarafınıza yapılan reklamlara ilişkin değerlendirme, analiz ve optimizasyon faaliyetlerinin yapılması, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve icrası kapsamında pazar araştırmaları ve anketlerin yapılması amaçlarıyla işlenebilecek ve paylaşılabilecektir. –


- Ayrıca yine Neyiyek.com ile olan hukuki ilişkiniz kapsamında paylaşmış olduğunuz, kullanıcı adınız, sipariş bilginiz, adresiniz vb. kullanıcı bilgilerinizi restoranların performans yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası ile buna yönelik hileli hareketlerin engellenmesi amacıyla restoranlar ile paylaşılabilecektir.


VI. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Kampanyaları Kaçırma! Abone Ol

 

Restoran Sipariş Takip Uygulaması

 

        

 

Restoran Kurye Giriş Uygulaması